Saldus futbols - "Nolikums"

Designed by: Gacha

 

2009. GADA SALDUS PILSĒTAS ATKLĀTĀ ČEMPIONĀTA TELPU FUTBOLĀ (5:5)


NOLIKUMS.


1. Mērķis un uzdevumi.

1.1. Popularizēt telpu futbolu Saldus pilsētā un rajonā.

1.2. Noskaidrot 2009. gada Saldus pilsētas atklātā čempionāta telpu futbolā (5:5) čempionu un godalgoto vietu ieguvējus.

2. Sacensību vadība.

Sacensības organizē: sacensību galvenais tiesnesis Vilnis Bents, sadarbībā ar Saldus pilsētas domi, Saldus pilsētas Sporta skolu un Saldus futbola klubu.

3. Sacensību vieta un laiks.

3.1. 2009.g. Saldus pilsētas atklātais čempionāts telpu futbolā (5:5) notiek Saldus pilsētas “vecajā” sporta namā.

3.2. Spēļu dienas un laiks pēc sastādītā kalendāra.

4. Pieteikumi.

Komandu pieteikumi jāiesniedz pirms čempionāta sākuma.

5. Sacensību kārtība.

5.1. Sacensības tiek sarīkotas un notiek atbilstoši pastāvošajiem FIFA noteikumiem, bet ar dažām izmaiņām, kuras nosaka sacensību organizators.

5.2. Sacensībās piedalās 7 komandas, kuras spēlē 4 riņķos, katra ar katru.

5.3. Spēles ilgums 2x20 min., laiku neapstādinot, ja tiek izsista bumba autā utt., bet spēles pēdējās 2 min. spēlē “tīro” laiku.

5.4. Spēles laikā spēlētāju maiņas bez ierobežojumiem. Spēlētāju maiņas notiek pie komandu rezerves soliņa. Spēlētājam ir pilnībā jāatstāj laukums, tikai tad drīkst uziet laukumā cits spēlētājs.

5.5. Komandu pārstāvjiem spēles protokols jāaizpilda pirms spēles sākuma (drukātiem lielajiem burtiem). Ne vēlāk kā 10 min. pēc spēles, protokols jāparaksta komandas kapteiņiem un spēles galvenajam tiesnesim.

5.6. Ja komandām ir vienādas krāsas formas tērpi, tad tā komanda, kura ir spēļu kalendārā rakstīta otrā (“viesu komanda”), maina formas tērpu.

5.7. Spēles laikā rezerves spēlētāji, treneri un komandu pārstāvji, atrodas uz rezervistu soliņa vai speciāli paredzētajās vietās.

5.8. Spēlētājs par rupju spēli, lamāšanos, tīšu spēli ar roku utt. saņem 2 min. noraidījumu. Ja spēlētājs spēles laikā saņem noraidījumu (sarkanā kartiņa), tad viņam ir jāizlaiž nākamā spēle, kā arī sacensību organizatoram ir jāsamaksā 5,-Ls naudas sods.

Abos šajos gadījumos noraidītā spēlētāja komanda spēlē mazākumā 2 min.

Ja komandai, kura spēlē mazākumā pretinieks iesit vārtus šajās 2 min., tad šī komanda var spēlēt pilnā sastāvā.

5.9. Tā komanda, kura nopelna 5 sodus vienā puslaikā (20 min), par rupju spēli, spēli ar roku, lamāšanos utt., tad, ja tiek nopelnīts 6.,7.,8., utt. sods, pretinieks izpilda soda sitienu no tiesneša nozīmētās vietas (10m). Ja 6., 7., 8., utt. sods ir nopelnīts tuvāk par 10m, tad spēlētājs var izvēlēties sist soda sitienu no tās vietas, kur tas ir nopelnīts vai arī sist no 10m atzīmes. Pēc pirmā puslaika (20 min.) nopelnītie soda sitieni tiek dzēsti. Sākoties otrajam puslaikam, sodus sāk skaitīt no jauna.

5.10. Katrā puslaikā (20 min.) komandas drīkst pieprasīt 1min. pārtraukumu.

5.11. Ja komanda neierodas uz spēli, tad viņai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:3.

5.12. Ja komanda atkārtoti neierodas uz kalendārā paredzēto spēli, tad tā tiek izslēgta no čempionāta.

5.13. Ja uz spēli neierodas abas komandas, tad tām tiek piešķirti zaudējumi (0 punkti).

5.14. Ja komandas spēlētājs noraidījuma dēļ nākamo spēli neizlaiž un spēlē vai nav samaksājis soda naudu, tad komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:3.

5.15. Ja noraidītais spēlētājs, (kurš spēlē ir saņēmis sarkano kartiņu) nav nomaksājis soda naudu, tad viņš čempionātā nedrīkst piedalīties līdz tam brīdim, tiklīdz soda nauda ir nomaksāta.

5.16. Visos noraidījuma gadījumos noraidītajam spēlētājam ir jāatstāj futbola laukums un sporta zāle.

5.17. Ja noraidītais spēlētājs pēc noraidījuma traucē spēli (piemēram, iejaucas tiesneša darbā vai lieto necenzētus vārdus utt.), tad sacensību organizators, lemj par šī spēlētāja diskvalifikāciju.

5.18. Komandai, kura izstājas vai tiek izslēgta no čempionāta, tiek ieskaitīti zaudējumi ar rezultātu 0:3, ja tā ir nospēlējusi 50% no čempionātā paredzēto spēļu skaita. Pārējos gadījumos rezultāti tiek anulēti.

5.19. Čempionātā drīkst piedalīties tikai tie spēlētāji, kuri ir ierakstīti komandas pieteikumā un pieteikums ir iesniegts sacensību organizatoram. Pieteikumus var papildināt līdz pat čempionāta beigām.

5.20. Pēc otrā riņķa spēlētāji var mainīt komandu, informējot un iesniedzot jaunu pieteikumu sacensību organizatoram.

6. Tiesāšana.

6.1. Sacensības tiesā čempionāta organizatora nozīmēti tiesneši. Komandu lūgumus par tiesneša maiņām uz nozīmēto spēli nepieņem. Tiesnešu lēmums ir galīgs, un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandas pārstāvji, ne komandu vadītāji, (izņemot sacensību organizatoru sastādīto komisiju).

6.2. Ja spēles protokols nav aizpildīts un parakstīts (arī komandu kapteiņu vai pārstāvju paraksts), tad tiesnesis nesaņem samaksu par spēles tiesāšanu.

 

7. Uzvarētāju noteikšana.

7.1. Čempionātā komandu vietas nosaka pēc lielākās izcīnīto punktu summas. Par uzvaru 3p., par neizšķirtu – 1p., par zaudējumu – 0p.

7.2. Vietu aprēķināšanai vienādu punktu summas gadījumā divām vai vairākām komandām, augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai:

  • labāks rādītājs savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība),

  • vairāk uzvaru visās spēlēs,

  • labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs,

  • lielāks vārtu guvums visās spēlēs,

Vienāda punktu skaita gadījumā divām vai vairākām komandām 1.vietu nosaka papildus spēles vienā aplī starp šīm komandām. Spēļu laiku un dienu nosaka organizators.

 

8. Finansiālie noteikumi.

8.1. Komandām jāsamaksā čempionāta dalības maksa organizatoram

120,-Ls.

8.2. Līdz čempionāta 2. riņķa sākumam ir jānomaksā dalības maksa.

8.3. Ja komanda nav samaksājusi dalības maksu paredzētajā laikā, tad organizators brīdina šo komandu pārstāvjus par dalības maksas nomaksāšanu. Ja pēc brīdinājuma netiek samaksāta dalības maksa, tad komandu izslēdz no čempionāta.

8.4. Dalības maksa tiek izlietota tiesnešu un apkalpojošā personāla apmaksāšanai, kā arī organizatoriskiem pasākumiem.

9. Sodi un disciplīnas pārkāpumi.

9.1. Par rupjiem disciplīnas pārkāpumiem, (piemēram: par lamāšanos ar nepieklājīgiem vārdiem vai žestu un izteicienu lietošanu, par spļaušanu, tīšu speršanu spēlētājiem vai tiesnešiem, par draudēšanu tiesnesim vai spēlētājiem utt.) spēlētājam var tik uzlikts naudas sods no 5 līdz 50,-Ls vai noteikta diskvalifikācija uz visu čempionāta laiku. Par konkrēto lēmumu pieņemšanu izlemj sacensību organizatoru sastādītā komisija.

9.2. Uzliktā soda nauda par šiem pārkāpumiem ir jāsamaksā sacensību organizatoram. Ja nav nomaksāta soda nauda, spēlētājs nevar piedalīties čempionātā.

10. Protesti.

10.1. Komandas, kuras iesniedz protestu, pēc spēles nekavējoties par to paziņo spēles tiesnesim. Protesta iesniegšanu fiksē spēles protokolā 10 min. laikā pēc spēles. Protestu iesniegt rakstiskā veidā, kuru ir parakstījis komandas pārstāvis. Protestā jābūt izsmeļošai motivācijai un tas 24 stundu laikā jānogādā sacensību organizatoram.

10.2. Protestu iesniedzot komandai ir jāsamaksā 50,-Ls sacensību organizatoram. Ja protestu apmierina, tad iemaksātā nauda tiek atdota atpakaļ.

10.3. Protestus izskatīšanai nepieņem, ja tie iesniegti par soda sitieniem, ieskaitītiem un neieskaitītiem vārtiem, spēles laiku. Video ieraksts nevar būt par pamatu protesta izskatīšanai.

11. Medicīna.

Par dalībnieku veselības stāvokli atbild pats spēlētājs. Katrai

komandai ir jānodrošina elementārā Pirmā medicīniskā

palīdzība dažādos negadījumos vai traumu gadījumos.

12. Inventārs.

Sacensību organizators spēļu laikā komandas nodrošina ar futbola bumbu.

13. Apbalvošana.

13.1. Komandas, kuras ir izcīnījušas godalgotās vietas (I – III v.), apbalvo ar piemiņas kausiem. Komandu spēlētāji, kuri izcīnījuši (I – III v.), tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem.

13.2. Tiek apbalvoti: rezultatīvākais spēlētājs, labākais vārtsargs un vērtīgākais spēlētājs.

13.3. Komandās tiek apbalvoti 12 spēlētāji, kuri ir nospēlējuši vismaz 50% no paredzētā spēļu skaita.

Ja čempionāta laikā rodas jautājumi, strīdi, neskaidrības utt., tad sacensību organizatori pieņem attiecīgus lēmumus, sastādot attiecīgu komisiju. Komisijas sastāvs: Andris Vilensons, Māris Zusts, Agris Bandolis un Vilnis Bents.

 

SACENSĪBU ORGANIZATORU SASTĀDĪTĀS KOMISIJAS PIEŅEMTAIS LĒMUMS IR GALĪGS UN TO NEVAR APSTRĪDĒT.

 

 

 

 

 

Sacensību galvenais tiesnesis: Vilnis Bents

Today, there have been 692837 visitors (1993769 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free